Visie

In het CVO Hageland Aarschot staan de competenties, de interesses en de noden van alle cursisten centraal.

Voor wie zijn we er?
Iedereen vanaf 15 jaar – los van herkomst, overtuiging, opleidingsniveau of sociaal-economisch milieu – krijgt de mogelijkheid om één of meer officieel erkende studiebewijzen te behalen.

Ons aanbod:
Een heel gamma van betaalbare ICT-, taal-, paramedische en accountancy-opleidingen begeleidt de cursisten bij het afleggen van hun individuele leerweg.
Met een gevarieerd en kwaliteitsvol aanbod houdt het CVO Hageland rekening met de reële leerbehoeften van de belangstellenden - een tweede kans benutten, een erkende kwalificatie behalen, de maatschappelijke integratie bevorderen, de ICT- en/of talenkennis vergroten. Ook komt het centrum tegemoet aan de hoge opleidingseisen op de arbeidsmarkt en aan de nood aan invulling van knelpuntberoepen.
Dit alles gebeurt binnen de krijtlijnen van het consortium Volwassenenonderwijs Levenslang Leren in Leuven en omgeving -  kortweg L4.

Onze aanpak:
Het centrum biedt eigentijds contactonderwijs aan dat rekening houdt met de eigenheid van een groep en/of persoon en zich aanpast op het vlak van methodiek en intensiteit.
Ook is er ruimte voor gecombineerd onderwijs waarbij het luik afstandsonderwijs de combinatie levenslang leren en professionele activiteit gemakkelijker haalbaar maakt. Voorlopig wordt deze formule toegepast op Bedrijfsbeheer en Sociale wetgeving. Verder onderzoek zal uitwijzen of uitbreiding naar andere opleidingen en studiegebieden haalbaar is.

Onze medewerkers:
Het CVO Hageland reikt elke medewerker maximale ontplooiingskansen aan, waarbij van elkeen verwacht wordt dat hij/zij deze kansen ten volle benut en blijk geeft van eigen initiatief en ondernemingsgeest.
Elke medewerker moet collegiaal en teamgericht, communicatief en sociaalgericht, flexibel en slagvaardig functioneren.
Voor de beroepsgerichte opleidingen rekruteren we bij voorkeur uit het werkveld.
Onze doelstellingen:
Het CVO Hageland wil zijn marktpositie in het onderwijslandschap verstevigen.
Dit betekent dat het centrum

  • de kwaliteit van zijn onderwijs optimaliseert;
  • flexibel inspeelt op maatschappelijke tendensen en economische ontwikkelingen;
  • zijn aanbod geregeld vernieuwt;
  • regelmatig een behoefteonderzoek uitvoert o.a. door enquêtes bij cursisten en  overleg met samenwerkingspartners;
  • bijstuurt op basis van tevredenheidsmetingen bij (oud)cursisten, stageverleners, werkgevers, …
  • intens samenwerkt met enthousiaste en vakcompetente medewerkers binnen de vakgroepwerking;
  • heel veel belang hecht aan begeleiding, coaching en nascholing van personeelsleden;
  • een infrastructuur ambieert met goed functionerende voorzieningen en een moderne didactische uitrusting

Onze partners:

Het CVO Hageland wil in de regio samen met andere onderwijspartners, opleidingsverstrekkers en derden (Viabo, socio-culturele organisaties, dienstencentra, VDAB, Syntra, ...) inhoudelijk kwalitatieve samenwerkingsverbanden creëren. Centra kunnen onder meer de lesroosters op elkaar afstemmen.