Betaald educatief verlof

Betaald educatief verlof kent twee vormen: "kredieturen" krijg je als arbeider of bediende, "vormingsverlof" is voor ambtenaren.

Meer info? Lees de brochure over de Wetgeving Educatief Verlof of kijk op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Een aantal bevoegdheden zjin intussen overgeheveld naar de Vlaamse Gemeenschap; u vindt de nodige informatie op de websites 'Werk.be' en 'Vlaanderen.be'.

Toegekende uren kredieturen: voor computeropleidingen krijg je maximum 100 uren per schooljaar, voor taalopleidingen maximum 80 uren.
Indien je nog geen diploma secundair onderwijs hebt, kan je voor een beroepsopleiding die tot een eerste diploma secundair onderwijs leidt, 180 uren krijgen. Je dient aan je werkgever een verklaring op eer te bezorgen, dat je niet beschikt over een diploma secundair onderwijs.

Toegekende uren vormingsverlof: maximum 120 uren; raadpleeg hiervoor je vormings- en/of personeelsverantwoordelijke.

Opgelet: CVO Hageland beslist niet over het al dan niet toekennen van betaald educatief verlof; de school bezorgt je alleen de vereiste documenten en houdt je aan- en (gewettigde) afwezigheden bij.
Opgelet: door de registratieprocedure van cursistgegevens door de overheid, kunnen alleen bij tijdige betaling (d.w.z. uiterlijk op de dag van de eerste les en vóór het beginuur van je cursus) alle lessen in aanmerking komen voor educatief verlof. Betaal je later, dan begint het verlof effectief pas te lopen vanaf de dag van je betaling; als de les al gestart is, begint het verlof pas de week nadien te lopen!

Bij de inschrijving (start cursus) kan je een attest voor educatief verlof krijgen; je moet dit document binnen 30 dagen na de aanvang van je cursus aanvragen. Het wordt je bezorgd door je leerkracht. Bezorg deze aanvraag zo snel mogelijk aan je werkgever.
Schrijf je later in, kom dan even langs op het secretariaat, bij voorkeur voor het begin van de les of tijdens de pauze. Het document wordt dan voor jou klaargemaakt en je kan het aan het einde van de les op het secretariaat afhalen. Het document overhandig je vervolgens aan je werkgever.

Opgelet: de afrekening (= het getuigschrift van nauwgezetheid met je aan- en afwezigheden) wordt voor de twee soorten educatief verlof anders opgesteld. Je dient ieder document zo snel mogelijk aan je werkgever te bezorgen:

  • kredieturen: per module en per trimester (= periode van 3 maanden). Op het einde van ieder trimester ontvang je een afrekening; de eindafrekening krijg je op het einde van de cursus. Voor een computercursus bv. ontvang je twee afrekeningen, voor een taalcursus (Richtgraad 1 en 2) ten minste drie afrekeningen per schooljaar.
    Voor modules die minder dan 3 maand duren ontvang je alleen de eindafrekening.
  • vormingsverlof: hier ontvang je slechts één afrekening, namelijk op het einde van de module of het schooljaar. Dat geldt voor alle cursussen.

Opgelet: het educatief verlof moet opgenomen worden voor de einddatum van de module!

Afwezigheid

Meer dan 10% ongewettigde afwezigheid op één getuigschrift (dus per trimester) leidt tot schorsing! Aangezien het tweede trimester van bv. een computeropleiding erg kort is (ong. 20 u) leidt 1 ongewettigde afwezigheid (3,75 u) al tot schorsing! De schorsing gaat in op het einde van de periode (trimester) waarin de ongewettigde afwezigheid werd vastgesteld: gedurende 6 maanden hierop volgend wordt geen verlof meer toegekend.

Voor vormingsverlof is er slechts 1 periode die de gehele duur van de module beslaat; het percentage ongewettigde afwezigheid bedraagt hier 20% over de hele periode.

Elke afwezigheid dient binnen 14 dagen gerechtvaardigd te worden (bv. een doktersbriefje, een attest van de werkgever dat je op het moment van de les aan het werk was of jaarlijks verlof hebt,...). Dit bewijs overhandig je zo snel mogelijk aan de leerkracht of de secretariaatsmedewerkers (bv. de eerstvolgende les na je afwezigheid). Je afwezigheid wordt op die manier gewettigd en je behoudt het recht op het verlof.
Opgelet: voor de lessen die je afwezig was (gewettigd of ongewettigd) mag je GEEN verlof opnemen!
Opgelet: een boekingsformulier van een reisorganisatie voldoet niet.

Bij langere afwezigheid stuur je de verantwoording best op naar de school. Dat mag per mail, breng nadien best het origineel document op het secretariaat binnen.

Andere gevallen van gewettigde afwezigheid zijn bv. staking van het openbaar vervoer, uitzonderlijke weersomstandigheden, sluiting onderwijsinstelling,...

Opgelet: sommige opleidingen zijn uitgesloten van het recht op betaald educatief verlof; kijk op de website van Werk.be om de erkende en uitgesloten opleidingen te raadplegen. Bij CVO Hageland komen alle opleidingen in aanmerking voor betaald educatief verlof. Dit is de lijst voor schooljaar 17-18.
Opgelet: als je je inschrijft voor een opleiding (module) waarvoor je eerder reeds geslaagd bent, kan je hiervoor geen aanspraak meer maken op betaald educatief verlof.

Aanwezigheid

Als regelmatig ingeschreven cursist moet je ook voldoende deelnemen aan de lessen. Ben je afwezig en je hebt betaald educatief verlof, dan dien je je afwezigheid te wettigen met een doktersattest (bij ziekte), een verklaring van de werkgever (bij jaarlijkse vakantie), e.d. (zie boven).

Maar ook als je geen betaald educatief verlof geniet, wordt van jou een regelmatige deelname aan de lessen verwacht. Daarom breng je ook liefst zo snel mogelijk een wettiging binnen om als regelmatig cursist te kunnen blijven tellen.