Vrijgestelden

Vrijgestelden: bezorg ons je document bij de inschrijving. Opgelet! Het document mag op de datum van inschrijving niet ouder zijn dan 30 dagen!

Als je ten laste bent van een van onderstaande categorieën kan je op het secretariaat een document afhalen waarin je dit verklaart.

Volledig vrijgestelde cursisten (betalen geen inschrijvingsgeld, wel cursusmateriaal)

 • alle cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van één van deze categorieën
 • asielzoekers die materiële hulp genieten
 • gedetineerden die verblijven in een Belgische strafinstelling
 • cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk
 • niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven
 • bruggepensioneerden die een opleiding volgen in het kader van een erkend traject naar werk

Gedeeltelijk vrijgestelde cursisten (betalen 0,30 euro inschrijvingsgeld per gevolgd lesuur + cursusmateriaal)

 • cursisten met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen zonder VDAB-contract of die ten laste zijn van één van deze categorieën
 • alle cursisten die in het bezit zijn van een van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten:
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit ten minste 66% arbeidsongeschiktheid blijkt;
  • een attest waaruit een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder blijkt;
  • een attest waaruit een vermindering van de zelfredzaamheid met ten minste 7 punten blijkt;
  • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
  • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt;
 • alle cursisten die gedurende twee opeenvolgende schooljaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan - en dus aansluitend op - het schooljaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs.
 • bruggepensioneerden die in het stelsel zitten van werkloosheid met bedrijfstoeslag (mits bewijs SWT van de RVA of een vakbond)
 • ambtenaren die wegens gezondheidsredenen vervroegd op pensioen gesteld werden

Vrijstelling vanaf 65 jaar is mogelijk in volgende gevallen:

Volledige vrijstelling (betalen geen inschrijvingsgeld, wel cursusmateriaal)

 • leefloners (specifiek IGO = inkomensgarantie voor ouderen)
 • asielzoekers die materiële hulp genieten
 • gedetineerden

Gedeeltelijke vrijstelling (betalen 0,30 euro inschrijvingsgeld per gevolgd lesuur + cursusmateriaal)

 • mindervaliden met volgend attest
  * inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) (aangevraagd vóór de leeftijd van 65 jaar)
  * attest waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten
 • doorstromers uit basiseducatie (ten minste 120 lesuren gevolgd in de 2 voorafgaande schooljaren)

Voorbeelddocumenten die tot vrijstelling leiden

 • VDAB-attest (denk eraan in het midden je naam in te vullen en te ondertekenen) - Via je login voor 'Mijn loopbaan' kan je dit attest ook thuis afdrukken (link e-loket + vraag CVO-attest aan).
 • attest van FOREM (Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling)
 • Actiris (Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling)
 • voorbeeldattest van Basiseducatie (lay-out verschilt van centrum tot centrum)