Toegepaste fysica en chemie

In deze module worden de basisbegrippen en principes van chemie en fysica uitgelegd die in andere modules verder worden uitgewerkt. Er wordt gestart met de bespreking van stofeigenschappen zoals smelt- en stolpunt, oplosbaarheid, polariteit, ... die later van pas zullen komen bij het maken van magistrale bereidingen in de module galenica. De bouw van een atoom komt aan bod om verder in de module te kunnen begrijpen waarom bepaalde stoffen reageren en andere dan weer niet. Uiteindelijk worden de algemene reactieprincipes van de anorganische chemie besproken en toegepast in oefeningen.